Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 518

 • Van ‘gevangen in de min’ naar weten waar je heen wilt
 • Tegenfeitelijk denken
 • Mindset en interesses – kant en klaar of ontwikkelbaar?
 • Waarom voel ik me toch zo down?
 • Organisatiemindset: wat zijn de kenmerken en consequenties?
 • Geen aandacht schenken aan ‘klein gedoe’

Van ‘gevangen in de min’ naar weten waar je heen wilt

~ Coert Visser

Progressiegerichte coaches helpen hun cliënten om voorbij het negatieve te komen in de richting van iets positiefs. Een reden voor cliënten om een coach in te schakelen is meestal dat ze ergens last van hebben en niet goed weten hoe hun situatie moeten verbeteren. Ze weten, met andere woorden, vaak wel ongeveer wat ze niet willen (het probleem waar ze last van hebben) maar nog minder goed wat ze er voor in de plaats willen, laat staan hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Je zou kunnen zeggen dat cliënten gevangen zitten in de min. Ze weten wel waar ze vanaf willen maar niet waar ze naartoe willen. Lees verder »


Tegenfeitelijk denken

~ Gwenda Schundt Bodien

Bij tegenfeitelijk denken (counterfactual thinking) stel je je alternatieve gebeurtenissen in het verleden voor en bedenk je hoe je leven anders zou zijn geweest als dat alternatieve verleden had plaatsgevonden. Kray et al deden experimenteel onderzoek naar tegenfeitelijk denken en de relatie met betekenisvol leven. In vier experimenten bleek dat tegenfeitelijk denken leidt tot een perceptie van betekenisvolheid. Het geven van betekenis aan je leven hangt samen met fysiek en psychologisch welbevinden. Lees verder »


Mindset en interesses – kant en klaar of ontwikkelbaar?

~ Coert Visser

Een veelgehoord advies in deze tijd is: “Vind je passie!” Het idee achter dit advies is dat het vinden van je passie (iets dat je mateloos interesseert) een bron van voortdurende motivatie en inspiratie voor je zal kunnen zijn. Het vinden van je passie zou kunnen betekenen dat je je werk altijd met energie en plezier zou kunnen doen. Nieuw onderzoek van O’Keefe et al. (2018) laat echter zien dat het advies om je passie te vinden averechts werkt. Dit advies gaat er namelijk van uit dat passies een soort kant en klare interesses zijn die je alleen maar hoeft te ontdekken en als je ze eenmaal hebt gevonden hebt, doen ze hun motiverende werk. Vergelijk het met een sleutel die je alleen maar hoeft te vinden die past op het slot van een deur. Je hoeft alleen maar de sleutel te vinden en je kunt de deur openen naar een betere toekomst. Maar deze kijk op interesses is te simpel. Lees verder »


Waarom voel ik me toch zo down?

~ Gwenda Schundt Bodien

Je naar en down voelen zonder dat je precies weet waarom. Dat gevoel kennen veel mensen wel. Bijvoorbeeld als je ’s ochtends wakker wordt en je echt geen zin hebt in je dag, zonder dat er een specifieke reden voor is. Of als je in de auto onderweg naar huis je opeens down voelt, terwijl je toch echt een prima werkdag hebt gehad. Lees verder »


Organisatiemindset: wat zijn de kenmerken en consequenties?

~ Coert Visser

Carol Dwecks theorie over mindset wordt meestal alleen in verband gebracht met individuen: zien ze individuele capaciteiten en eigenschappen als ontwikkelbaar of niet? Maar er bestaat ook zoiets als een mindsetcultuur. Een mindsetcultuur weerspiegelt gedeelde denkbeelden in een organisatie over de ontwikkelbaarheid van capaciteiten. In een statische mindsetcultuur leeft de overtuiging dat capaciteiten niet ontwikkeld kunnen worden. In een groeimindsetcultuur leeft de overtuiging dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door inspanning. Organisatiemindsets kunnen verrassend sterke effecten hebben op het denken en doen van individuen in die organisaties. Lees verder »


Geen aandacht schenken aan ‘klein gedoe’

~ Gwenda Schundt Bodien

Negatieve dingen hebben een sterker effect op ons dan positieve dingen; we zien de negatieve dingen eerder dan de positieve en ze beïnvloeden onze gevoelens, gedachten en motivatie indringender dan de positieve dingen. Dat komt uit allerlei onderzoek en ook uit het onderzoek van Amabile en Kramer, naar innerlijke werkbeleving. Meer over hun onderzoek vind je hier. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 517

 • Reflectieve bekwaamheid
 • Deel je fantastische worsteling
 • Reflectie op progressie
 • Motivatiedagboek
 • Simultaan leren
 • De consensusvraag – waar zijn we het al wel over eens?


Reflectieve bekwaamheid

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een bekend leermodel loopt door vier stadia. Het eerste stadium is een onbewust onbekwaam niveau. Dit is het niveau waarop je niet weet dat je iets niet weet en kunt. Dit is het niveau waarop mensen zichzelf snel kunnen overschatten, omdat ze geen overzicht hebben over het domein en dus niet weten wat er allemaal te weten en kunnen valt. Zie ook hier voor het Dunning-Kruger-effect. Lees verder »


Deel je fantastische worsteling

~ Coert Visser

Een interessante gedachte die Carol Dweck tijdens een lezing eens deelde, was dat een belangrijk onderdeel van het cultiveren van een groeimindset bij kinderen neerkomt op het uitstralen van een nieuw waardensysteem. In plaats van het waarderen van snelle en gemakkelijke dingen pleit Dweck ervoor om moeilijke dingen te waarderen. Ooit zei ze hierover dat ergens je best voor doen en volhouden bij tegenslag betekent dat je ergens om geeft. Lees verder »


Reflectie op progressie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Progressie kan allerlei verschijningsvormen aannemen. Trainers en docenten zijn soms geneigd om alleen de lineaire progressie van hun studenten waar te nemen en te waarderen, maar andere vormen van progressie zijn evenzeer motiverend en belangrijk. Lees verder »


Motivatiedagboek

~ Coert Visser

Een motivatiedagboek kan je helpen om meer zicht te krijgen op wat je een goede motivatie oplevert. Goed gemotiveerd zijn voor een activiteit betekent dat je erachter staat om die activiteit te verrichten. Grofweg kunnen er twee redenen zijn om volledig achter het doen van een activiteit te staan. De eerste reden is dat je de activiteit interessant vindt. Dit soort motivatie heet intrinsieke motivatie. De tweede reden is dat je de activiteit belangrijk vindt omdat hij iets waardevols of nuttigs oplevert. Dit soort motivatie heet geïnternaliseerde motivatie. Lees verder »


Simultaan leren

~ Gwenda Schlundt Bodien

Muziekdocenten geven regelmatig les op een manier die Paul Harris noemt: reacting-to-mistakes-teaching. Het is een manier van lesgeven waarin de leerling een stukje speelt of een techniek uitvoert en de docent reageert wanneer er een fout wordt gemaakt, om die fout vervolgens te verbeteren. Het voortdurend gecorrigeerd worden roept stress op in zowel de docent als de leerling. De voorbeelden die Harris beschrijft zijn kinderen die een muziekinstrument leren bespelen of leren zingen. Lees verder »


De consensusvraag – waar zijn we het al wel over eens?

~ Coert Visser

Bij het werken met groepen kan het soms lastig zijn dat de meningen over belangrijke onderwerpen uiteen lopen. In die gevallen kan soms een situatie ontstaan waarin verschillende groepsleden of partijen tegenover elkaar komen te staan en niet goed zien hoe ze vooruit kunnen komen. De discussie kan zich dan steeds meer gaan richten op de dingen waar men het over oneens is. Eerst worden de argumenten voor het ene standpunt naar voren gebracht. Vervolgens worden tegenargumenten gegeven en de argumenten voor het andere standpunt naar voren gebracht. Dan worden de tegenargumenten tegen dit andere standpunt weer belicht. Zo herhaalt zich dit. Er kan een situatie ontstaan waarin beide partijen in herhaling gaan vallen en men niet nader tot elkaar komt. Men kan het gevoel krijgen dat er een patstelling is ontstaan en dat men geen manier kan bedenken om de discussie weer vooruit te helpen. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 516

 • Vier vragen om je feedback zo effectief mogelijk te maken
 • Zelfsturing: stel jezelf de stuurvraag
 • Ontwerp je eigen deliberate practice
 • Het samenspel tussen geïnternaliseerde en intrinsieke motivatie
 • Progressiegerichte tips bij baanverlies of ontslag
 • Is intrinsieke motivatie altijd het meest wenselijk?


Vier vragen om je feedback zo effectief mogelijk te maken

~ Coert Visser

Feedback kan heel waardevol zijn. Feedback, informatie over de effecten van ons gedrag, kan ons helpen om beter worden in wat we doen. Zelf hebben we per definitie maar een beperkt zicht op de effecten van ons handelen. Andere mensen kijken vanuit een ander perspectief naar wat we doen en kunnen daarom andere dingen zien. Ze beschikken bovendien misschien over meer of andere kennis en vaardigheden waardoor hun feedback extra leerzaam kan zijn voor ons. Of deze positieve effecten van feedback gerealiseerd worden, hangt af van waarover de feedback gaat en van de hoe effectief de feedback wordt aangereikt. Hier zijn enkele vragen om je feedback zo effectief mogelijk te maken. Lees verder »


Zelfsturing: stel jezelf de stuurvraag

~ Gwenda Schlundt Bodien

Iedereen moet wel eens iets doen, dat hij niet zo leuk of interessant vindt. Dat begint al van jongs af aan. Het kind wil liever spelen, omdat dat leuk is, maar moet zijn kleren aan, omdat de school zo meteen begint. Als we ouder worden, is dat niet anders. De cliëntbegeleider gaat liever een spelletje doen met de bewoner, maar moet het registratiesysteem invullen, zodat de volgende dienst goed geïnformeerd kan starten. De zijinstromer wil liever voor de klas staan, maar moet naar de opleiding om zijn lesbevoegdheid te halen, omdat hij zonder lesbevoegdheid in de toekomst geen les meer mag geven. Lees verder »


Ontwerp je eigen deliberate practice

~ Coert Visser

Als we anderen ergens in zien excelleren, zijn we misschien geneigd om te denken dat ze beschikken over een superieur talent. Hoe zouden ze anders zo ontzettend goed kunnen zijn in wat ze doen? Die vraag is beantwoord door Anders Ericsson en zijn collega’s (Ericsson & Pool, 2016). Zij kwamen erachter dat een belangrijke sleutel, zo niet de belangrijkste, tot het opbouwen van excellentie, een bepaalde manier van oefenen is die deliberate practice heet. Lees verder »


Het samenspel tussen geïnternaliseerde en intrinsieke motivatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Intrinsieke motivatie en geïnternaliseerde extrinsieke motivatie zijn beide van hoge kwaliteit en er is sprake van een boeiend samenspel tussen die vormen van motivatie. Als je intrinsiek gemotiveerd bent voor een activiteit, vind je de activiteit interessant en leuk om te doen en voelt ermee bezig zijn als spelen. Als je geïnternaliseerd extrinsiek bezig bent met een activiteit, vind je de activiteit belangrijk of waardevol omdat het doen ervan iets goeds oplevert, maar je vindt het niet leuk of interessant. Lees verder »


Progressiegerichte tips bij baanverlies of ontslag

~ Marcel van der Bie

Het verliezen van je baan of het krijgen van ontslag is een ingrijpende levensgebeurtenis. Bestaande zekerheden vallen weg, en je wordt geconfronteerd met een beslissing waar je niet zelf voor hebt gekozen. Dagelijks spreek ik in mijn werkpraktijk als loopbaanadviseur met cliënten die hiermee worden geconfronteerd. Na ruim 10 jaar mensen te hebben begeleid, zit ik zelf aan de andere kant van de tafel en houdt ook voor mij de baan van loopbaanadviseur op omdat de organisatie heeft besloten het werk uit te besteden. Deze gebeurtenis heeft me geïnspireerd tot het schrijven van dit artikel. Hoe kun je op een progressiegerichte manier omgaan met het verliezen van je baan? Om progressie te boeken zou je kunnen beginnen met de vraag te stellen wat op dit moment in deze situatie nuttig voor jou is om verder te komen. Hierbij kun je denken aan waar jij nu op dit moment het meest behoefte aan hebt, wat je voelt, denkt, verwacht en zou willen. Met andere woorden datgene wat zich in het moment aandient. Lees verder »


Is intrinsieke motivatie altijd het meest wenselijk?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Uit onderzoek van Richard Knoester en Gaetan Losier blijkt dat intrinsieke motivatie een iets minder belangrijke factor voor academisch succes is dan een extrinsiekere vorm van motivatie. De Self determination theory maakt onderscheid tussen verschillende vormen van zelf-regulatie, oftewel verschillende bronnen van motivatie om te doen wat je doet. Er is intrinsieke motivatie: je bent geïnteresseerd in de activiteit en doet die omdat je hem interessant vindt. Er is introjected motivatie, dat betekent dat je doet wat je doet uit angst voor negatieve consequenties en omdat je de perceptie hebt dat je onder druk wordt gezet om te presteren. Er is ook identificatie, en dat betekent dat je doet wat je doet omdat de activiteit waarde voor je heeft; je kunt door goed te leren bijvoorbeeld een diploma halen. De activiteit hoeft niet erg interessant voor je te zijn, maar je kunt er iets goeds mee bereiken en daarom heeft de activiteit waarde voor je. Je doet de activiteit omdat je er waarde in ziet, niet omdat je het intrinsiek interessant vindt. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 515

 • Online groeimindsetinterventie leidt tot betere wiskunde prestaties
 • Progressie-ondersteunende feedback in coaching
 • Factfulness
 • Duurzame inzetbaarheid en onderwijskwaliteit door autonomie ondersteuning – hoe kan HR helpen?
 • Het behoeden van de volgende generatie voor onwetendheid


Online groeimindsetinterventie leidt tot betere wiskunde prestaties

~ Gwenda Schlundt Bodien

Jo Boaler heeft in april 2018 een artikel gepubliceerd over een groeimindset-onderzoek dat ze uitvoerde. Deze studie kenmerkte zich doordat de interventie werd toegediend via een gratis online cursus, de interventie specifiek gericht was op het stimuleren van een groeimindset bij studenten omtrent wiskunde en in de studie werd gecontroleerd voor de invloed van de wiskunde docent. Er namen meer dan 1000 studenten deel, iets minder dan de helft in de experimentele groep en de rest in de controle groep, er waren 14 wiskunde docenten betrokken en 10 middelbare scholen in vier districten in California. Lees verder »


Progressie-ondersteunende feedback in coaching

~ Coert Visser

Feedback is informatie die mensen terugkrijgen over hun gedrag, houding of bereikte resultaten. Het ontvangen van feedback kan heel leerzaam zijn om effectiever te worden in wat we doen. Ook kan het, mits goed uitgevoerd, relaties en samenwerking verbeteren. In progressiegerichte coaching vindt het geven van feedback door de coach aan de cliënt op een heel specifieke manier plaats. Lees verder »


Factfulness

~ Gwenda Schlundt Bodien

De Roslings (Hans, Osla en Anna) hebben een boek geschreven getiteld FactfulnessOpens in a new window, ten reasons we’re wrong about the world and why things are better than you think. De tien redenen waarom we het fout hebben als we denken over de staat van de wereld en waarom de dingen beter zijn dan we denken zijn: Lees verder »


Duurzame inzetbaarheid en onderwijskwaliteit door autonomie ondersteuning – hoe kan HR helpen?

~ Coert Visser

Lees verder »


Het behoeden van de volgende generatie voor onwetendheid

~ Gwenda Schlundt Bodien

De Roslings pleiten ervoorOpens in a new window om kritisch denkvermogen te onderwijzen op scholen, zodat er geen enkele generatie meer opgroeit in onwetendheid. HierOpens in a new window vatte ik samen welke tien instincten volgens de Roslings leidt tot een verkeerd beeld van de staat van de wereld. Concreet vinden zij dat we kinderen moeten leren: Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 514

 • Mindsetdagboek
 • Carol Dweck The Learning Mindset
 • Het baanbrekende werk van Kahneman & Tversky over cognitieve fouten
 • Schrijven of praten?
 • Waar komen onze cognitieve fouten vandaan?
 • Schrijven als een onderwijstool


Mindsetdagboek

~ Coert Visser

Het gedurende een bepaalde periode bijhouden van een mindsetdagboek kan je helpen om je eigen groeimindset te versterken. In dit dagboek kun je een paar keer per week schrijven over verschillende onderwerpen die te maken hebben met mindset. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende drie onderwerpen: 1. Reflecties op de mindsettheorie 2. Schrijven over dagelijkse gebeurtenissen 3. ....  Lees verder »


Carol Dweck The Learning Mindset

~ Gwenda Schlundt Bodien
Het baanbrekende werk van Kahneman & Tversky over cognitieve fouten

~ Coert Visser

Zonder dat de we dat zelf merken, maken we als mensen voortdurend allerlei waarnemings-, beoordelings- en redeneerfouten. Sinds begin van de jaren ’70 is er een enorme hoeveelheid onderzoek die dit soort fouten heeft aangetoond. Veel van de technieken en principes in de progressiegerichte aanpak houden rekening met dit soort cognitieve fouten en kunnen worden gezien als tegenmaatregelen tegen deze fouten. Het onderzoek naar cognitieve fouten begon bij Daniel Kahneman en Amos Tversky (foto). Zij toonden aan dat mensen allerlei fouten maken in de manier waarop ze situaties inschatten, informatie verwerken, redeneren en oordelen. Lees verder »


Schrijven of praten?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wanneer je iets naars hebt meegemaakt of je hebt last van een probleem, kan het heel prettig zijn om erover te praten met vrienden of met professionele hulpverleners. Maar wat je ook kunt doen is schrijven zonder de intentie te hebben het met iemand te delen. In het recentste boek van Pennebaker kwam ik een paar mooie alinea’s tegen die dit onderwerp adressen: de effectiviteit van praten met anderen en de effectiviteit van expressief schrijven voor jezelf. Lees verder »


Waar komen onze cognitieve fouten vandaan?

~ Coert Visser

Hoe is het mogelijk dat we zoveel fouten maken in de manier waarop we waarnemen, redeneren en oordelen? Er zijn meerdere redenen aan te geven, zoals: • De beperkte informatieverwerkingscapaciteit van ons brein • Het gebruik van heuristieken • ... Lees verder »


Schrijven als een onderwijstool

~ Gwenda Schlundt Bodien

In het boek van Pennebaker Opening up by writing it downOpens in a new window, wijdt hij een hoofdstuk aan de rol van expressief schrijven in leerprocessen en in de educatieve context. HierOpens in a new window en hierOpens in a new window kun je meer lezen over expressief schrijven en het onderzoek van Pennebaker. Een paar highlights in het hoofdstuk over expressief schrijven om te leren en in het onderwijs zijn de volgende: Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 513

 • Progressiegericht erkennen en samenvatten
 • Versterken van je eigen motivatie
 • Nuttigheidsinterventies
 • Progressiegerichte heidag: hoe verbeteren we de synergie?
 • Progressiegerichte studentbegeleidingssessie

Progressiegericht erkennen en samenvatten

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een progressiegerichte interactie kun je herkennen doordat altijd eerst erkenning wordt gegeven voor het perspectief van de ander voordat er een vraag wordt gesteld. Dus eerst erkennen, dan activeren. Herhalen De reden daarvan is dat mensen zich openen wanneer ze merken dat ze worden begrepen en de ander zijn best doet om ze te begrijpen. Wanneer mensen dat merken, kunnen ze zich openstellen voor wat de ander naar voren brengt. Als de ander dan met een goede vraag komt, gaan de gedachten van mensen op zoek naar het antwoord daarop. Zonder erkenning zijn mensen geneigd zichzelf te herhalen. Dus als je merkt dat je gesprekspartner zich herhaalt, kun je dat als signaal zien dat je niet genoeg erkenning hebt gegeven voor het perspectief van je gesprekspartner. Lees verder »


Versterken van je eigen motivatie

~ Coert Visser

Motivatie betekent energie voor actie. Als je goed gemotiveerd bent voor wat je moet doen, dan sta er je erachter, heb je veel energie, presteer je goed en voel je je in het algemeen ook goed. Als je niet goed gemotiveerd bent voor wat je moet doen dan ervaar je negatieve gevoelens zoals tegenzin, angst of spanning. Bovendien presteer je minder goed en houd je minder lang vol. Iedereen voelt zich wel eens wat minder goed gemotiveerd. Dat is normaal en geen probleem. Maar als je merkt dat je vaak slecht gemotiveerd voelt, is het de moeite waard om te onderzoeken hoe je je motivatie kunt verbeteren. Hier zijn enkele tips om daar mee aan de slag te gaan. Lees verder »Nuttigheidsinterventies

~ Gwenda Schlundt Bodien

Bijeenkomsten en vergaderingen die doelgericht en positief verlopen en ideeën opleveren waarmee iedereen concreet verder kan zijn een prima tijdsbesteding. Progressiegerichte interventies die helpen om dergelijke goede bijeenkomsten voor elkaar te krijgen zijn bijvoorbeeld de nuttigheidsinterventies (Schlundt Bodien, 2005 en Visser, 2005). Daarnaast is helpt het erg om te weten wat voor soort gesprek het is en welke rol je dus inneemt in het gesprek: helpen, sturen, instrueren of trainen. Lees verder »


Progressiegerichte heidag: hoe verbeteren we de synergie?

~ Coert Visser

De directeur van adviesbureau ABCDE nodigde een progressiegerichte coach uit voor een kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsgesprek vertelde hij dat hij de coach graag wilde uitnodigen om de jaarlijkse heidag met het hele bureau te begeleiden. Bij het bureau werkten zo’n 60 mensen. De directeur had een half jaar eerder een introductieworkshop over progressiegericht werken meegemaakt en was daar toen enthousiast over. Hij vroeg de coach of die de heidag wilde begeleiden op een vergelijkbare progressiegerichte manier. Lees verder »


Progressiegerichte studentbegeleidingssessie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Docenten organiseren soms begeleidingssessies met groepjes studenten, bijvoorbeeld ter ondersteuning van een project dat die studenten samen uitvoeren. De docent wil de studenten dan coachen in hun uitvoering van het project en in hun leerproces. In dergelijke begeleidingssessies vervult de docent verschillende rollen. De situatie vraagt om het switchen tussen helpen, sturen, instrueren en trainen/adviseren. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 512

 • Zie boosheid als een alarmbel
 • Oefenen in het uitvragen van eerdere successen
 • Ruimte bieden in progressiegerichte gesprekken
 • Vitaal oud worden: cracking the aging code
 • “Waarom moeten wij wiskunde leren?”
 • Met welk van je boeken kan ik het beste beginnen?


Zie boosheid als een alarmbel

~ Coert Visser

Wanneer je met mensen praat die ergens boos over zijn, dan is het in het algemeen verstandiger om je niet zozeer te concentreren op hun boosheid maar op op de reden voor hun boosheid. Het is misschien een subtiel verschil maar wel een belangrijk verschil. Door de jaren heen heb ik vele gesprekken mogen observeren, bijvoorbeeld tussen coaches en cliënten en tussen leidinggevenden en medewerkers. Er is me iets interessants opgevallen in gesprekken waarin één van de gesprekspartners boos is. Lees verder »


Oefenen in het uitvragen van eerdere successen

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een trainer die in zijn organisatie trainingen progressiegericht coachen verzorgt voor coaches in de organisatie, vroeg me een tijdje geleden tips om te oefenen met het uitvragen van eerdere successen.Er zijn altijd fluctuaties in de ernst van de problemen en in hoeveel last iemand ergens van heeft. Die fluctuaties zijn interessant. Progressiegerichte coaches zijn vooral geïnteresseerd in de positieve fluctuaties. Wanneer ging het al eens een beetje beter? Wanneer was het al eens een beetje minder erg? Een eerder succes is een situatie waarin de gewenste toestand (een beetje) te zien was. En een positieve uitzondering op het probleem is een situatie waarin het probleem zich niet of minder voordeed. Lees verder »


Ruimte bieden in progressiegerichte gesprekken

~ Coert Visser

De kracht van progressiegerichte coachingsgesprekken is dat cliënten veel ruimte krijgen om hun gedachten te ontwikkelen. Deze ruimte is belangrijk om cliënten te helpen een helder beeld te formuleren van wat ze willen bereiken en om stap voor stap ideeën te ontwikkelen hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen. Het beantwoorden van veel vragen van de coach doet een flink beroep op zowel het geheugen als het voorstellingsvermogen van cliënten. Het bieden van ruimte is dan ook een belangrijke basisvaardigheid van coaches. Lees verder »


Vitaal oud worden: cracking the aging code

~ Gwenda Schlundt Bodien

In het uitdagende boek ‘cracking the aging code’ zet Mitteldorf zijn ouderdoms- en levensverlengingstheorie uiteen. Hij suggereert dat ons lichaam zelfmoord pleegt omdat we genetisch geprogrammeerd zijn om oud te worden en te sterven, en dat we dit doen om als populatie voort te blijven bestaan. Ons lichaam is echter in staat om zichzelf te repareren en we zouden dan ook veel langer vitaal kunnen leven, zo stelt Mitteldorf. Zijn theorie is gemengd ontvangen, maar ik vind hem interessant genoeg om hier te belichten. Lees verder »


“Waarom moeten wij wiskunde leren?”

~ Coert Visser

Wij geven veel trainingen progressiegericht werken aan mensen die werken in het onderwijs. Soms gaat het dan over het vak wiskunde. Ten minste twee dingen maken wiskunde wel een speciaal vak. Het eerste is dat wiskunde in veel opleidingen een van de verplichte vakken is. Het tweede is dat wiskunde door de meeste leerlingen als moeilijk wordt ervaren. Omdat het zo moeilijk wordt gevonden is het dan misschien ook niet zo raar dat leerlingen nogal eens de vraag stellen: “Waarom moeten wij eigenlijk wiskunde leren?” De beleving van die leerlingen is nogal eens dat ze later in hun werk niets met wiskunde gaan doen. De vraag is dus begrijpelijk. Het is verstandig om de vraag niet weg te wuiven maar serieus te proberen te beantwoorden. Lees verder »


Met welk van je boeken kan ik het beste beginnen?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Die vraag stelde een voorzitter van het College van Bestuur van een onderwijs stichting me laatst. Dit artikeltje is bedoeld om een antwoord te geven op die vraag. Daarvoor is het handig eerst een chronologisch overzicht van de boeken die ik schreef te geven: Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 511

In verband met de vakantie hebben we 6 populaire oude artikelen voor u verzameld:

 • In tien minuten een groeimindset opwekken
 • Valkuil: na een fout meer willen veranderen dan nodig en verstandig is
 • Dat ik je onder druk zet, is voor je eigen bestwil!
 • Onvriendelijkheid als een donkere wolk voor je duidelijkheid
 • 5 interventies en 4 progressiegerichte competenties
 • Van de wal in de sloot hulpverlening

In tien minuten een groeimindset opwekken

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wil je eens ervaren wat een focus op progressie kan opleveren? Praat de komende week dan eens 3 keer met iemand over de progressie die je hebt bereikt ten aanzien van iets dat belangrijk voor je is. Mensen richten gedurende de dag hun bewuste aandacht op één ding tegelijk. Het meest efficiënt is het om die bewuste aandacht te richten op wat er op hun to-do-lijstje staat of op welk probleem er opgelost moet worden. Lees verder »


Valkuil: na een fout meer willen veranderen dan nodig en verstandig is

~ Coert Visser

Eén specifieke valkuil als gevolg van de negativiteitsbias is dat we na een gemaakte fout meer willen veranderen dan nodig en verstandig is. Ik zal uitleggen wat ik bedoel. De negativiteitsbias is onze neiging om negatieve informatie en gebeurtenissen sterker op te merken dan positieve en er ook sterker door beïnvloed te worden. De grote meerderheid van de mensen is vatbaar voor deze negativiteitsbias (hoewel niet iedereen en ook niet iedereen in dezelfde mate). Een consequentie van de negativiteitsbias is dus dat we normaal gesproken de wereld iets negatiever en problematischer waarnemen dan terecht is. Er gaat meer iets meer, of misschien veel meer, goed dan we ons realiseren. Lees verder »


Dat ik je onder druk zet, is voor je eigen bestwil!

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een jongen van 13 jaar heeft voor allerlei activiteiten aandacht, behalve voor zijn schoolwerk. Zijn ouders maken zich zorgen. Als de jongen niet aan het werk gaat dan haalt hij dit schooljaar niet. Ze zitten hem daarom achter zijn broek. Mopperen op hem als hij zit te gamen. Controleren of hij zijn huiswerk heeft gemaakt. Controleren zijn cijfers en geven hem een preek als hij een onvoldoende haalt. Ze laten hem dan goed merken hoe teleurgesteld ze in hem zijn en straffen hem door zijn telefoon af te pakken en hem liefde te ontzeggen. Ze overhoren hem op een autoritaire manier. Die sessies zijn vaak kleine drama's, met boosheid en tranen. Als hij zijn huiswerk maakt en een goed cijfer haalt, dan krijgt hij complimenten, liefde en aandacht. Nog een half jaartje de druk erop, zo denken de ouders, Dan gaat hij tenminste over en dan kan hij volgend schooljaar het vast wel zelfstandig af om aan zijn schoolwerk te denken. Eerst even onder druk zetten, dat heeft hij nu echt nodig. Dan kan hij later wel op eigen benen staan en vanuit zichzelf gemotiveerd raken. Lees verder »Onvriendelijkheid als een donkere wolk voor je duidelijkheid

~ Coert Visser

Veel leidinggevenden snappen dat vriendelijkheid vaak beter werkt dan onvriendelijkheid in het werken met medewerkers. Daarom doen ze hun best om zich, als het even kan, vriendelijk op te stellen in de omgang met hen. In sommige situaties vinden ze het echter vaak lastig om die vriendelijkheid vast te houden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer medewerkers bij herhaling storend of schadelijk gedrag vertonen, zelfs na erop aangesproken te zijn. Of wanneer ze bij het herhaling bepaalde dingen nalaten die bij hun functie horen. Leidinggevenden kunnen in zulke situaties wat geïrriteerd raken en ongeduldig worden en de behoefte krijgen om eens een hartig woordje met de betreffende medewerker te gaan spreken en misschien zelfs eens wat dreigende taal te uiten of met de vuist op tafel te slaan. Lees verder »


5 interventies en 4 progressiegerichte competenties

~ Gwenda Schlundt Bodien

In onze progressiegerichte aanpak maken we onderscheid tussen helpen, sturen, trainen en instrueren. Bij helpen gaat het om de doelen van de ander en om wat voor de ander werkt om die doelen te bereiken. Bij sturen gaat het om overkoepelende doelen waaraan de ander moet voldoen en om wat voor die ander werkt om de doelen te bereiken. Bij trainen gaat het om de doelen van de ander en zijn er manieren beschikbaar om die doelen te bereiken, welke de ander wil leren. Bij instrueren gaat het om overkoepelende doelen waaraan de ander moet voldoen en is er een standaard manier waarop die doelen moeten worden bereikt. Lees verder »


Van de wal in de sloot hulpverlening

~ Coert Visser

Kunnen we altijd op bedrijven of medische professionals die ons hulp aanbieden altijd vertrouwen? Helaas is dat niet altijd het geval. Hulpaanbieders kunnen ons zelfs van de wal in de sloot helpen terwijl ze ons overtuigend klinkende verhalen vertellen en ons hun diensten en producten aan het leveren zijn. Het zou kunnen dat ze dit met de beste bedoelingen doen en oprecht geloven in hun verhalen en in hun producten. Maar het zou ook kunnen zijn dat er cynische en onbetrouwbare hulpaanbieders zijn die willens en wetens slechte verhalen houden en ondeugdelijke producten en diensten leveren. Laten we eens in de huid kruipen van de laatste categorie, iemand die puur voor eigen gewin zijn diensten en producten wil leveren en geen biet geeft om zijn afnemers. Hoe zou deze persoon, de bewuste oplichter, te werk gaan? Ik denk dat hij in essentie vier dingen doet. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 510

 • 4 Progressiegerichte aannames over mensen
 • Progressiegericht sturen: autonomie binnen kaders
 • 4 Progressiegerichte aannames over betekenisvolle progressie
 • Vragen uit het juiste blokje
 • De vraag naar het overwinnen van de aandrang tot ongewenst gedrag
 • Wanneer schakel je door?
 • 4 Aannames over duurzame inspanning

4 Progressiegerichte aannames over mensen

~ Coert Visser

Binnen progressiegericht werken, gaan we uit van een aantal aannames over mensen, over progressie, over inspanning en over hoe we mensen zo goed mogelijk kunnen helpen. De aannames die over mensen hebben, zouden als volgt kunnen worden samengevat: 1) We hebben autonomie, competentie en verbondenheid nodig, 2) Geloven dat we onszelf kunnen ontwikkelen, is goed voor ons, 3) Onze natuur is flexibel, 4) Onze intuïtie is onbetrouwbaarder dan we denken. Lees verder »


Progressiegericht sturen: autonomie binnen kaders

~ Gwenda Schlundt Bodien

Iedereen zit wel eens in een stuurrol. Leidinggevenden, docenten en ouders, maar ook HR-adviseurs, collega’s en medewerkers. Bij sturen gaat het – in tegenstelling tot bij coachen – niet primair om het doel van de ander, maar om je eigen doel. Je wilt dat de ander iets gaat bereiken of zich op een bepaalde manier gaat gedragen. In alle situaties waarin het de bedoeling is dat de ander een doel bereikt, gaat het om sturen. Hoe stuur je progressiegericht? Lees verder »


4 Progressiegerichte aannames over betekenisvolle progressie

~ Coert Visser

Naast aannames over mensen, over inspanning en over helpen, bevat de progressiegerichte aanpak ook een viertal aannames over betekenisvolle progressie. Deze kunnen als volgt worden beschreven: 1) Onze behoefte aan betekenisvolle progressie is voortdurend en onweerstaanbaar, 2) De beleving van betekenisvolle progressie heeft veel positieve effecten, 3) Progressiemonitoring is nodig voor de beleving van betekenisvolle progressie, 4) We kunnen altijd blijven voortbouwen op eerdere betekenisvolle progressie. Lees verder »


Vragen uit het juiste blokje

~ Gwenda Schlundt Bodien

Gisteren had ik een energie gevende trainingsdag met teamcoaches en docenten, die de training progressiegericht werken met groepen volgen. We oefenden met een uitgeschreven dialoog. In die dialoog was een teamcoach in gesprek met een leidinggevende, die een opdracht wilde geven voor team coaching van een van haar teams. Een intakegesprek. Vervolgens ging de teamcoach in gesprek met de teamleden. De dialoog was echter niet in zijn geheel opgeschreven, want alles wat de teamcoach zei was weggehaald. Lees verder »


De vraag naar het overwinnen van de aandrang tot ongewenst gedrag

~ Coert Visser

De vraag naar het overwinnen van de aandrang tot ongewenst is goed bruikbaar bij het werken met cliënten die het moeilijk vinden om bepaald ongewenst gedrag niet te vertonen. Via deze vraag, die voor het eerst werd beschreven in een artikel van de Shazer & Molnar (1984), probeer je cliënten op ideeën te brengen hoe zij hun neiging om het gewenste gedrag te vertonen, kunnen overwinnen. Je kunt deze vraag zien als een speciale variant van de eerdere-successenvraag. Hieronder wordt eerst uitgelegd bij welke soorten ongewenste aandrang je de vraag kunt stellen en vervolgens hoe je hem kunt stellen. Lees verder »Wanneer schakel je door?

~ Gwenda Schlundt Bodien

In gesprekssituaties waarin je je gesprekspartner wilt helpen om een helder beeld te krijgen welke progressie hij zoekt en wat voor hem werkt om die progressie te bereiken, is de zeven stappen aanpak van NOAM-CPW bruikbaar. Hier kun je meer lezen over de zeven stappen. Lees verder »


4 Aannames over duurzame inspanning

~ Coert Visser

De progressiegerichte aanpak is gestoeld op een aantal over mensen, over betekenisvolle progressie, over duurzame inspanning en over helpen. Belangrijke aannames over duurzame inspanning zijn: 1) We zijn zuinig op onze tijd en energie, 2) Duurzame inspanning is nodig voor betekenisvolle progressie, 3) We kunnen leren om duurzame inspanning als positief te gaan zien, 4) Het leveren van duurzame inspanning heeft uiteenlopende voordelen. Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 509

 • Meta-analyse geeft ondersteuning voor theorie van geconstrueerde emoties
 • Progressiegerichte e-coaching
 • Nieuw boek van Hambrick: the science of expertise
 • Progressiegesprekken
 • Tweedaagse training Mindset
 • Progressiegerichte heisessies


Meta-analyse geeft ondersteuning voor theorie van geconstrueerde emoties

~ Gwenda Schlundt Bodien

Er is een nieuwe studie die de theorie van geconstrueerde emoties ondersteunt. Lisa Feldman-Barett beschreef in haar boek How emotions are madeOpens in a new window de theorie van de geconstrueerde emoties. Haar theorie zegt onder andere het volgende. Emoties zijn niet ingebouwd, maar worden geconstrueerd vanuit verschillende basisonderdelen. Ze zijn niet universeel, maar variëren van cultuur tot cultuur. Ze worden niet getriggerd, maar je creëert ze zelf. Ze ontstaan als combinatie van de fysieke kenmerken van je lichaam, een flexibel brein dat zichzelf bedraadt afhankelijk van de omgeving waarin het zich bevindt en de cultuur waarin je opgroeit. Lees verder »


Progressiegerichte e-coaching

~ Coert Visser

E-coaching, coaching via internet, kan een interessant alternatief zijn voor face-to-face coaching. Bij progressiegerichte e-coaching kunnen alle eerder bekende progressiegerichte technieken en principes worden toegepast, zoals de 7-stappenaanpak, de cirkeltechniek, enzovoorts. Wat zijn de voordelen en mogelijke nadelen van e-coaching? Lees verder »


Nieuw boek van Hambrick: the science of expertise

~ Gwenda Schlundt Bodien

Momenteel lees ik het boek The Science of Expertise van Hambrick et al. Dat doe ik omdat ik mezelf wil blijven uitdagen boeken te bestuderen van mensen die andere overtuigingen hebben dan ik heb. In dit geval verschillen mijn overtuigingen van die van Hambrick op het gebied van de beslissende rol die aangeboren talent speelt in het bereiken van een expertniveau in een bepaald domein. Lees verder »


Progressiegesprekken

~ Coert Visser

In veel organisaties voert men beooordelingsgesprekken uit als een rituele dans. Veel mensen zijn kritisch over de beoordelings- (en functioneringsgesprekken) zoals die in veel organisaties gebruikt worden. Zowel managers als medewerkers vinden deze gesprekken vaak onplezierig. Bovendien dragen ze in het algemeen weinig bij aan het bereiken van individuele doelen en organisatiedoelen. Dit komt niet zozeer door kwaadwillendheid of achteloosheid van managers en medewerkers maar door problemen in het idee achter beoordelingsgesprekken. In de eerste plaats kunnen managers individuele prestaties van medewerkers niet objectief beoordelen. In de tweede plaats is het een misvatting om te denken dat het verbeteren van prestaties van afdelingen en organisaties louter een kwestie is van het verbeteren van individueel functioneren. In plaats daarvan... Lees verder »


Tweedaagse training Mindset

~ Gwenda Schlundt Bodien

De mindsettheorie van Carol Dweck is velen al bekend, maar vaak vragen mensen zich af wat ze nog meer kunnen doen dan complimenteren op inspanning. Ben jij geïnteresseerd hoe je een groeimindset kunt stimuleren bij jezelf, anderen en in je team of organisatie? Wil je graag praktisch aan de slag met de groeimindset in je eigen werk? Ben je geïnteresseerd een evenwichtig beeld te krijgen van wat de diverse onderzoeken zeggen dat het effect is van mindset op leren en presteren? Dan is deze tweedaagse training Mindset geschikt voor je. Lees verder »


Progressiegerichte heisessies

~ Coert Visser

In veel organisaties is het gebruikelijk om eens in de zoveel tijd een heisessie te houden. Zo heisessie is een sessie waarbij een management, een afdeling of zelfs het hele bedrijf samenkomt in conferentieoord afgelegen locatie om samen bepaalde problemen te bespreken en/of plannen te maken. Dit soort sessies kan een specifieke aanleiding hebben maar het kan ook zijn dat ze met een vaste regelmaat worden gehouden, bijvoorbeeld 1 keer per jaar. Natuurlijk kun je deze sessies op allerlei verschillende inventieve manieren aanpakken. Om ze extra zinvol te maken, kun je ze een progressiegerichte insteek geven. Dit kun je doen door de aanpak te baseren op de volgende zes principes: Lees verder »