Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 462

 • Drie basisbehoeften: overal en altijd van kracht ook als we het zelf niet doorhebben
 • Systematische zelfcorrectie
 • Interview met Coert Visser door Jozef van Giel
 • Je kunt jezelf zijn als je liefdespartner graag je autonomiebehoefte vervult
 • De progressiespiraal
 • Voorbij sekseverschillen: nieuwe manieren om te denken over variatie in breinstructuur en –functie


Drie basisbehoeften: overal en altijd van kracht ook als we het zelf niet doorhebben

~ Coert Visser

In het dagelijkse leven gebruiken we het woord ‘behoefte’ heel breed. Het woord kan verwijzen naar alles waar we op een bepaald moment naar kunnen verlangen, waar we een voorkeur voor hebben of wat we (denken) nodig (te) hebben. Binnen de psychologie, met name binnen de zelfdeterminatietheorie (ZDT), heeft het woord behoefte (need) een veel specifiekere betekenis. Binnen ZDT wordt gesproken van de universele basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid (zie ook dit artikel). Met het woord ‘behoefte’ wordt binnen ZDT verwezen naar iets dat een voorwaarde is voor goed en gezond functioneren.

Lees verder »


Systematische zelfcorrectie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Eén van de opbrengsten van deliberate practice, zoals wij dat gebruiken in onze trainingen, is dat deelnemers zelfregulerende vaardigheden verwerven. Dat betekent dat zij midden in hun zinnen leren herkennen wanneer ze een foute afslag nemen én zij zichzelf kunnen hernemen door ter plekke de zin op een betere manier af te maken. Deliberate practice ziet er in onze trainingen zo uit:

Lees verder »


Interview met Coert Visser door Jozef van Giel

~ Coert Visser

Jozef van Giel interviewde mij onlangs over het belang van wetenschappelijke onderbouwing in ons werk. Gisteren verscheen het interview online op Jozef’s website Kritisch denken.

Lees verder »


Je kunt jezelf zijn als je liefdespartner graag je autonomiebehoefte vervult

~ Gwenda Schlundt Bodien

In dit artikel schreef ik al over het belang van autonomieondersteuning in liefdesrelaties. Nog even ter reminder: autonoom functioneren is niet hetzelfde als alles alleen willen doen en onafhankelijk willen zijn van de ander. In plaats daarvan betekent autonoom functioneren dat je, op het moment dat je iets doet, er helemaal achter staat om dat gedrag te vertonen. Dat kan zijn omdat je het interessant vindt wat je aan het doen bent, het kan ook zijn dat je het niet zo interessant vindt, maar wel belangrijk en waardevol. Je kunt dus volledig afhankelijk zijn van je partner (bijvoorbeeld financieel of lichamelijk) en toch ook helemaal autonoom functioneren; je staat er dan helemaal achter om afhankelijk te zijn van je partner.

Lees verder »


De progressiespiraal

~ Coert Visser

Hierbij nodig ik u uit om na te denken over persoonlijke en professionele ontwikkeling in termen van spiralen en er een experimentje mee te doen. Een spiraal is een positieve feedbacklus, een lus van oorzaak en gevolg die zichzelf versterkt. Een voorbeeld hiervan is een microfoon die dicht bij een luidspreker wordt gehouden. De microfoon pikt dan het geluid van de luidspreker op en stuurt dat steeds opnieuw naar de versterker. Het resultaat is een snerpende hoge toon waarvan het volume uitsluitend begrenst wordt door het vermogen van de versterker. In menselijk functioneren treden zulke spiralen ook voortdurend op. Wanneer de consequenties ervan ongewenst zijn, kun je spreken van neerwaartse spiralen; zijn ze gewenst dan kun je spreken van opwaartse spiralen. Hieronder schets ik een voorbeeld dat belangrijk is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het onderstaande plaatje bevat twee opwaartse spiralen.

Lees verder »


Voorbij sekseverschillen: nieuwe manieren om te denken over variatie in breinstructuur en –functie


~ Gwenda Schlundt Bodien

In studies over variaties in breinstructuur en breinfunctie welke misschien gerelateerd zijn aan sekse en geslacht heeft de taal die we gebruiken grote invloed, want het framed onze onderzoeksvragen en methoden. Joel en Fausto geven een nieuwe richting aan voor de taal en de opzet van onderzoeken naar variatie in breinstructuur en breinfunctie. Menselijke breinen kunnen beter beschreven worden als behorend tot één heterogene populatie dan tot twee gescheiden populaties (mannelijk en vrouwelijk).

Lees verder »


Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 461

 • Progressiegerichte interventies in intervisiesessie
 • De zelfdeterminatietheorie in organisaties
 • Jaloezie in een romantische relatie
 • 6 Evidence-based leerstrategieën
 • Globale, contextuele en situationele factoren en kwaliteit van motivatie
 • Onderzoek: de effecten van autonomie-ondersteuning door leidinggevenden

Progressiegerichte interventies in intervisiesessie

~ Gwenda Schlundt Bodien

In een organisatie zijn intervisiegroepjes gestart, onder begeleiding van intervisiebegeleiders. Eén intervisiebegeleider is ziek en een progressiegerichte trainer is gevraagd om het betreffende intervisiegroepje een keer te begeleiden. Die trainer geeft eerst een training progressiegericht werken in deze organisatie en gaat daarna met het intervisiegroepje aan de slag. De trainer heeft gehoord dat er veel onrust is geweest in dit groepje. Bij de start uit één intervisiegroepslid zich afhoudend. Als je jezelf wilt trainen in het bedenken van progressiegerichte gespreksvoering in een groepssituatie waarin 1 persoon zich afhoudend opstelt, dek dan af wat de progressiegerichte intervisiebegeleider zegt en doorloop zo telkens per regel de dialoog.

Lees verder »


De zelfdeterminatietheorie in organisaties

~ Coert Visser

In een nieuw artikel geven Deci et al. (2017) een actueel overzicht van onderzoek binnen de zelfdeterminatietheorie dat relevant is voor werk en organisaties. Ze gaan in het artikel onder andere in op het belangrijke onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie (meer uitleg hierover vind je in dit plaatje) en op de drie psychologische basisbehoeften (voor competentie, autonomie en verbondenheid). In het artikel beschrijven ze veel onderzoek waaruit als globaal thema naar voren komt dat autonome motivatie (en niet gecontroleerde motivatie) zowel samenhangt met goed presteren als welbevinden. Verder laten ze zien dat de sleutel tot het bevorderen van autonome motivatie bestaat uit het scheppen van werkomgevingen die bijdragen aan de bevrediging van de genoemde basisbehoeften. Het onderstaande plaatje vat het bovenstaande samen:

Lees verder »


Jaloezie in een romantische relatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

Laatst vertelde iemand me dat hij last had van jaloezie. Ik weet weinig van dit onderwerp, dus reden voor mij om er eens in te duiken. Iedereen die relaties heeft met andere mensen maakt in zijn leven wel eens mee dat hij jaloers is. Het voordeel van jaloezie is dat deze gevoelens een trigger zijn om de belangrijke relatie te proberen te beschermen en behouden. Onderzoek laat zien dat jaloezie positief correleert met de duur van een relatie. Deze positieve correlatie met betrekking tot de duur van de relatie zegt natuurlijk nog niks over de kwaliteit van die relatie.

Lees verder »


6 Evidence-based leerstrategieën

~ Coert Visser

In een eerder artikel beschreef ik 3 Dimensies van effectief studeren. Eén van die drie dimensies is het toepassen van effectieve strategieën om te leren. Her en der kun je op internet lijstjes vinden van hoe je effectief kunt studeren en ook ik heb er al enkele keren iets over geschreven (zie bijvoorbeeld het eerder genoemde artikel). Ik kwam nu een interessante blogpost van Megan Smith en Yana Weinstein tegen waarin zij 6 op onderzoek gebaseerde strategieën voor effectief leren beschrijven die zowel onder docenten als onder studenten nog vrij onbekend zijn. Het gaat om deze 6 leerstrategieën:

Lees verder »


Globale, contextuele en situationele factoren en kwaliteit van motivatie

~ Gwenda Schlundt Bodien

De kwaliteit van iemands motivatie kunnen we analyseren op het globale, contextuele en situationele niveau (Vallerand, 2011). Het globale niveau is het meest algemene niveau en verwijst naar iemands gebruikelijke manier van functioneren. Iemand kan normaliter een activiteit benaderen met een extrinsieke motivatie oriëntatie of een intrinsieke. Dit kun je zien als het persoonlijkheidsniveau. Bijvoorbeeld, Mikan start vrijwillig met het leren bespelen van een muziekinstrument waarvoor hij veel moet oefenen maar hij ziet oefenen in het algemeen als iets vervelends en aversief en als iets dat hij moet in plaats van wil, en daardoor heeft hij tegenzin om te gaan oefenen ondanks dat hij vrijwillig koos voor het leren bespelen van het instrument.

Lees verder »


Onderzoek: de effecten van autonomie-ondersteuning door leidinggevenden

~ Coert Visser

In twee Chinese overheidsscholen werden enkele centrale ideeën en bevindingen van de zelfdeterminatietheorie getoetst (Nie et al., 2017). Specifiek werd onderzocht wat de effecten van beleefde autonomie-ondersteuning door leidinggevenden waren op de motivatie van de medewerkers (266 docenten) en op enkele belangrijke outputcriteria (tevredenheid over de eigen baan, werkstress en symptomen van zieke). De verwachtingen waren, op grond van eerder onderzoek, dat beleefde autonomie-ondersteuning (1) zou samenhangen met meer autonome motivatie (versus gecontroleerde motivatie) en (2) met meer werktevredenheid, minder stress en minder ziektesymptomen. De onderstaande figuur vat de bevindingen van dit onderzoek samen:

Lees verder »